A & E Translations   |   beëdigd Nederlands <> Engels  |   certified Dutch <> English

 

contactgegevens  
T: +31 (0)50 5020969
M: (0)6 209 428 62 (b.g.g. / if no reply)
E: a.e.translations@planet.nl

Postbus 9562

9703 LN Groningen

Rijksweg 46

9731 AC Groningen (the Netherlands)

specialisaties

 • Vertalingen van en naar het Engels (Brits of Amerikaans)
 • Persoonlijke of zakelijke documenten, ook voor visumaanvragen
 • Toerisme, horeca en museumsector
 • Correctie van bestaande Engelse teksten

specializations

 • Translations from and into English (British or American).
 • Personal or business documents, also regarding visa applications
 • Tourism, hospitality and museum sector
 • Revision of exisitng English texts

beëdiging

 • De eigenaar van A&E Translations (drs. Koop Tissingh) is sinds 1988 als beëdigd
  vertaler ingeschreven voor de talen
  Nederlands en Engels
  , onder nummer 327/88.
  Legalisaties zijn tegen een extra vergoeding af te halen bij de rechtbank Groningen.
 • Sinds 1999 staat hij ook vermeld in het Register Wbtv, onder nummer 2373.
  Het Register is te raadplegen via het internet (link).

certification

 • The owner of A&E Translations (drs. Koop Tissingh) has been registered since 1988
  as a certified translator for the Dutch and English languages, under number 327/88.
  Legalizations can be obtained at an extra charge from the Groningen District Court.
 • Since 1999 he has also been listed in the Wbtv Register, under number 2373.
  The Register can be consulted via the internet (link).

werkwijze

 • Duidelijke afspraken over het te vertalen werk, de kosten en levertijd
 • Goede communicatie over het doel van de vertaling en de daarvoor vereiste stijl
 • Certificering van het vertaalde document volgens de voorschriften van de
  instantie en het land waarvoor de vertaling bedoeld is
 • Desgewenst feedback over fouten en onduidelijkheden in de brontekst

work method

 • Clear arrangements about the work to be translated, costs and delivery time
 • Good communication about the purpose of the translation and the required style
 • Certification of the translated document in accordance with the regulations
  of the country for which it is intended
 • Feedback on errors and ambiguities in the source text, if required


erecode

 • De vertaler, aangesloten bij het NGTV, neemt strikte geheimhouding in acht
 • Hij stelt zijn gehele kennis in dienst van zijn opdrachtgever
 • Hij neemt slechts opdrachten aan waartoe hij de vereiste kennis bezit
 • Hij geeft slechts door hemzelf vervaardigde vertalingen voor de zijne uit

code of conduct

 • The translator, associated with the NGTV, shall observe strict confidentiality
 • He shall put his full knowledge at the disposal of his principal
 • He shall only accept commissions for which he has the required knowledge.
 • He shall only call translations his own when they have been made by himself

algemene voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden van A&E Translations zijn gedeponeerd bij de
  Groninger Kamer van Koophandel onder nummer 3153 (link)
 • A&E Translations is als bedrijf ingeschreven in het Gronings Handelsregister
  onder nummer 02061620.

general terms and conditions

 • The General Terms and conditions of A&E Translations have been filed with
  the Groningen Chamber of Commerce under number 3153 (link)
 • A&E Translations has been registered as a business in the
  Groningen Trade Register under number 02061620

tarieven(vanaf 1 januari 2016, exclusief 21% BTW)
           gebruik eventueel het offerteformulier

rates (as of January 1, 2016, exclusive of 21% of sales taxes)
          use the quotation form below, if applicable

 • standaardwoordtarief (€0,18)
  dit tarief (op basis van een digitale telling met Microsoft Word)
  geldt wanneer er normale kantooruren wordt gewerkt.
  Voor opdrachten tot 10.000 woorden staat doorgaans 1 à 2 weken.
 • kortingstarief (€ 0,12 - € 0,17)

  dit tarief geldt met name voor grotere opdrachten

  (meer dan 10.000 woorden) zonder spoed;

  het kortingspercentage is afhankelijk van de layout-eisen

  en de mate van eenvoudig en/of repeterend woordgebruik.

 • eenheidstarief (€ 50,- / € 35,-)

  dit geldt voor korte standaarddocumenten met een specifieke opmaak

  (bijv. diploma's, certificaten, cijferlijsten, officiële uittreksels).

  Bij meerdere documenten, geldt de hogere prijs voor het eerste document

  en de lagere voor elk volgend document.

 • minimumtarief (€ 35,-)

  dit is van toepassing op kleine, eenvoudige vertaalopdrachten

  (tot ca. 250 woorden).

 • correctieprijs (€ 72,-/uur)

  de prijs voor het corrigeren van Engelse teksten wordt berekend

  op basis van het uurtarief.

  Bij de 'standaardcorrectie' is de correctiesnelheid doorgaans

  1500 woorden per uur. 

  Hierbij wordt gelet op spelling, grammatica, stijl en inhoud.

 • spoedtarief (+ 50%)

  dit is van toepassing op de snelste leveringsoptie,

  waarbij buiten kantooruren wordt doorgewerkt

  (50% meerprijs t.o.v. het standaardtarief).

 • standard word rate (€0.18)

  this rate (based on a digital word count by Microsoft Word)

  applies if the work is done within normal working hours.

  For assignments up to 10,000 words, this is typically 1 to 2 weeks.

 • discount rate (€ 0.12 - € 0.17)

  this price typically applies to larger assignments

  (over 10,000 words) if no rush is required;

  the reduction percentage depends on the lay-out requirements

  as well as on the degree of simple and/or repetitive words used.

 • flat rate (€ 50 / € 35)

  this is applicable to short standard documents with a specific lay-out

  (e.g. diplomas, certificates, lists of grades, official extracts).

  In the event of multiple documents, the higher price applies to the first document,

  and the lower price to each subsequent document.

 • minimum rate (€ 35)

  this is applicable to small, simple translation assignments

  (up to approx. 250 words).

 • revision price (€ 72/hr)

  the price for revising English texts is calculated

  on the basis of the hourly rate.

  For a 'standard' revision, the revision speed is typically 1500 words per hour.

  This includes a check of spelling, grammar, style, and content.

 • rush rate (+ 50%)

  this is applicable to the fastest turnaround option,

  which may require extra work after business-hours

  (50% overtime premium as compared to the standard rate).