Amerikaans vs. Brits

updates vanaf december 2016

verplaatst naar www.vertaalbureaus.biz

American vs. British

as of December 2016

relocated to www.vertaalbureaus.biz

 

Google
WWW www.voicesfromholland.nl

  introductie introduction  

1

reizen & transport

travel & transport(ation)

notes  1  
2

post, telecom & media

mail, telecom & media

notes  2  
3

kantoor & administratie

office & office work

notes  3  
4

taal & drukwerk

language & printing

notes  4  
5

financiën, boekhouden & verzekering

finance, accounting & insurance

notes  5  
6 handel, bedrijfsleven & banen trade, corporate world & jobs notes  6  
7

politiek & maatschappij

politics & society

notes  7  
8

onderwijs & jeugd

education & youth

notes  8  
9

lichaam & gezondheidszorg

body & health care

notes  9  
10

wet, justitie, politie & veiligheid

law, justice, police & security

notes 10  
11

huisvesting & woonomgeving

housing & living environment

notes 11  
12

voeding & keuken

food & kitchen

notes 12  
13 kleding, accessoires & textiel clothes, accessories & textile notes 13  
14

techniek, gereedschap & materialen

technology, tools & materials

notes 14  
15

landbouw & natuur

agriculture & natural world

notes 15  
16

sport & spel

sports & games

notes 16  
17

amusement & horeca

entertainment & hospitality sector

notes 17  

A

zelfde woord, verschillende betekenissen

same word, different meaning notes  A  
B idiomen & woordcombinaties idioms & collocations notes  B  
C diverse woorden miscellaneous words notes  C  
D spreektaal & bargoens colloquialisms & slang notes  D  
E

externe woordenlijsten (BrE-AmE)

& bibliografie

external glossaries (BrE-AmE)

& bibliography

   

F grammatica grammar    
G spelling spelling    
H interpunctie punctuation    
I uitspraak pronunciation    

J Amerikaans stijlhandboek (externe link) American style manual (link)    
K zakelijke correspondentie (externe link) business correspondence (link)    
L Amerikaans curriculum vitae American résumé    

M andere varianten van het Engels other English variants    

(AmE) apartment for rent(BrE) flat to let(AmE) restrooms(BrE) toilets(BrE) Royal Mail(AmE) postal service


Introduction

 

corpus

Deze website bevat circa 5200 woorden maar is nog lang niet volledig. Zo staat er maar een klein aantal voorbeelden op van Britse of Amerikaanse spreektaal- of slang-woorden, waarvan er waarschijnlijk ook enkele duizenden zijn. Hetzelfde geldt voor de lijst typisch Britse en Amerikaanse woordcombinaties (collocaties), zoals take/make a decison. Voor een uitgebreidere lijst collocaties, zie John Algeo's British or American English, 2006.

corpus

This website contains approx. 5200 words but is still far from complete. For one thing, it contains only a small number of examples of British and American colloquialisms and slang words, of which probably another few thousand exist. And the same goes for the list of typically British and American combinations of words (collocations), e.g. 'take/make a decision'. For a more comprehensive list of collocations, refer to John Algeo's British or American English, 2006.

gebruik van woorden uit de andere taalvariant

Een aantal woorden is typisch Brits of Amerikaans, terwijl er daarnaast (in mindere mate) gebruik wordt gemaakt van woorden uit de andere taalvariant. Woorden die zowel in het BrE als het AmE actief worden gebruikt, worden met een asterisk (*) aangeduid.

use of words from the other language variant

Some words are typically British or American, while words from the other language variant are used as well (though less frequently). Words actively used in both BrE and AmE will be marked with an asterisk (*).

bekendheid met de andere taalvariant

Er zijn veel 'typisch Amerikaanse' woorden die weliswaar niet algemeen in het Brits Engels worden gebruikt, maar die wel bekend zijn bij het gemiddelde Britse publiek. Dit kan zijn omdat men er bijvoorbeeld veel mee in contact komt via de media (TV, film, muziek), internationale handel, etc. En het omgekeerde geldt ook. Veel Amerikanen zijn bekend met een aantal typisch Britse woorden, maar gebruiken ze zelden actief. In de VS komt men vaak via de literatuurlessen op school met deze woorden in aanraking (maar ook via film en TV) .

familiarity with the other language variant

There are many ' typically American words' that may not be used in mainstream British English, but they will still be familiar to the average British audience. This may be due to, for instance, frequent exposure through the media (TV, film, music), international commerce, etc.  And the reverse is also true. Many Americans will be familiar with a number of typically British words, but they will rarely use them actively. In the U.S., familiarity with these words will often come about through literature classes at school (but also via film and TV).

vertalen van Brits naar Amerikaans

Britse boeken moeten vaak voor de Amerikaanse markt worden aangepast en vertaald. Uit de Harry Potter serie (zie website) is bijvoorbeeld zelfs de titel van The Philosopher's Stone veranderd in The Sorcerer’s Stone. En sommige Britse TV-programma’s, zoals het internationaal populaire autoprogramma Top Gear, zijn nooit in de VS uitgezonden omdat ze zonder ondertiteling voor Amerikanen moeilijk te volgen zijn. In plaats daaarvan is er nu een Amerikaanse editie: "Top Gear USA".

translating British into American

There is often a need to adapt and 'translate' British books for the American market. Of the Harry Potter series (see website), The Philosopher’s Stone, for instance, even had its title changed to the The Sorcerer’s Stone.  And some British TV shows, such as the internationally acclaimed automobile program(me)Top Gear, have never been broadcast in the US because they are difficult to follow for Americans without subtitles.

Instead, there is now a special American edition "Top Gear USA".

regionaal of verouderd woordgebruik

Er bestaan ook Amerikaanse (of Britse) woorden die ‘regionaal’ zijn, zoals de verschillende Amerikaanse benamingen voor ‘soft drink’ (soda, pop, coke, tonic), of een woord als 'crossbuck’. Andere woorden zijn aan het verdwijnen, of worden om andere redenen niet zo vaak gebruikt. Dergelijke woorden staan tussen haakjes.

regional or obsolete usage

There are also American (or British) words that are ‘regional’, such as the various American names for ‘soft drink’ (soda, pop, coke, tonic), or a word like ‘crossbuck’. Other words are on the way out altogether (i.e. obsolescent), or are not used very often for some other reason.  Such words have been placed between round brackets (parentheses).

zelfde woord, verschillende betekenissen

Het grootste probleem zijn woorden die in beide taalvarianten bestaan, maar daarin verschillende betekenissen hebben zònder dat men zich dat realiseert. Het kan tot grote misverstanden leiden. Zie bijvoorbeeld de tegenovergestelde betekenissen van het werkwoord 'table': ‘Zelfde Woord, Verschillende Betekenissen’ (circa 735 woorden).

same word, different meanings

The main problem is words that exist in both language variants but have different meanings without people realizing it. It sometimes leads to serious misunderstandings. See, for instance, the opposite meanings of the verb 'table': ‘Same Word, Different Meanings’ (approx. 750 words).

‘vreemde’ of ‘slordige’ uitspraak en intonatie

Amerikanen vinden het Brits-Engels (woordgebruik, uitspraak, intonatie) vaak vreemd en pretentieus klinken. Positiever is dat Britse woorden soms worden gebruikt om een ‘literair’of ‘exotisch’ effect te bereiken. Voor Britssprekenden kan het Amerikaans-Engels overkomen als slordig, of, positiever, als 'vlot' en modern. In de wereld van politiek, zakenleven of amusement, wordt het Amerikaans Engels vaker door Britten overgenomen dan andersom het geval is.

‘quaint’ or ‘sloppy’ pronunciation and intonation

Americans tend to regard British English (usage of vocabulary, pronunciation, intonation) as quaint and pretentious. On the positive side, British words are sometimes used for ‘literary’ or even ‘exotic’ effect. To British speakers, American-English may be merely regarded as sloppy, or, on the positive side, 'cool' or modern. In the world of politics, business, or entertainment, American English is more often emulated by British people than the other way around.


(BrE) V.A.T.  (BrE) pub to let    (BrE) off licence  (BrE) give way  (AmE) yield